OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Obowiązki informacyjne

Obowiązki informacyjne

 1. Obowiązek informacyjny dla osoby fizycznej.
 2. Obowiązek informacyjny dla przedsiębiorców.
 3. Obowiązek informacyjny dla osób prawnych.
 4. Obowiązek informacyjny dla osób fizycznych - komunikacja.
 5. Obowiązek informacyjny dla uczestników projekcji kinowej.
 6. General Data Protection Regulation

1. Obowiązek informacyjny dla osoby fizycznej.

Obowiązek informacyjny

[dla osób fizycznych]

 

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK z siedzibą w Krakowie informuje, że:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK , 30-702 Kraków ul. Lipowa 4; samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 31; NIP 675-142-70-73, REGON 121135203, office@mocak.pl , tel. 12 263 40 03, zwanym dalej Muzeum

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Muzeum można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@mocak.pl .

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania danych:

 

Pani/Pana dane osobowe, uzyskane przy przygotowaniu do zawarcia umowy, jej zawieraniu oraz
w trakcie realizacji, wykorzystujemy lub możemy wykorzystać w następujących celach:

 1. Zawarcia i wykonania zapisów umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO) – zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 2. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Muzeum (art. 6 ust 1 lit. c RODO) w zakresie ewidencjonowania nabytków pozyskiwanych do zbiorów Muzeum, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach oraz przepisami wykonawczymi.
 3. Korzystania z posiadanych majątkowych praw autorskich i/lub licencji do obiektów będących przedmiotem zawieranej umowy (art. 6 ust 1 lit. b, c RODO), w sposób określony ustawą z dnia
  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Muzeum (art. 6 ust 1 lit. c RODO) w zakresie prowadzenia czynności księgowych z tytułu zawartej umowy (tj. np.: wpłaty na konto, obliczania podatku i odprowadzenia składek, obsługi składek ZUS), zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa.
 5. Dokumentowania działalności Muzeum (art. 6 ust 1 lit. c, e RODO) zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Muzeum (art. 6 ust 1 lit. c RODO) w zakresie gospodarowania środkami publicznymi, w tym dochodzenie roszczeń, zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny i ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 7. Wypełnienia życzenia osoby, której dane dotyczą, poprzez upublicznienie jej danych osobowych
  w kontekście prezentacji posiadanych praw autorskich – w sposób i w zakresie określonym
  w umowie zawartej między ww. osobą a Muzeum.Zakres przetwarzanych danych

Z tytułu podanych wyżej celów, przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane do kontaktu: adres e-mail, numer telefonu.

W przypadku zawarcia umowy przetwarzane będą również: data urodzenia, obywatelstwo (w przypadku obywatelstwa obcego państwa: imię ojca, imię matki), nazwa urzędu skarbowego, numer rachunku
i nazwa banku oraz informacje niezbędne do ustalenia obowiązku naliczania i odprowadzenia zobowiązań publiczno–prawnych w tym m.in. dane o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być podmioty:

1) serwisujące urządzenia Muzeum za pośrednictwem, których przetwarzane są dane osobowe;

2) dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych, których Administratorem jest Muzeum;

3) podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia po zakończonym okresie przechowywania;

4) świadczące na rzecz Muzeum usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panem/Panią umowy – jeżeli zawarta umowa wymaga ich udziału (np. firmy kurierskie za pośrednictwem, których może być prowadzona korespondencja);

5) prowadzące działalność płatniczą np. banki – w związku z dokonywanymi z tytułu zawartej umowy płatnościami;

6) świadczące usługi doradczo-kontrolne na zlecenie Muzeum (np. firmy audytorskie, certyfikujące), a także usługi prawne, windykacyjne i podatkowe.

7) Osoby, którym Muzeum udostępniło dane osobowe w związku z Pana/Pani żądaniem.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy a następnie do momentu wygaśnięcia prawa do roszczeń, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych.

 

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo do:

 • sprostowania (poprawienie) danych;
 • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
 • ograniczenia przetwarzania (wstrzymania wykonywania operacji na danych, w tym ich nieusuwanie – zgodnie ze złożonym wnioskiem);
 • dostępu do danych (w tym wystąpienia o kopię danych);
 • przeniesienia danych do innego administratora danych (w zakresie i z wyłączeniami określonymi w art. 20 RODO);
 • cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

 

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: iod@mocak.pl pisemnie na adres siedziby Muzeum lub osobiście w siedzibie Muzeum.

Przed realizacją Państwa uprawnień Muzeum musi potwierdzić Państwa tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Muzeum narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest obowiązkowe - ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy i jej realizacji.

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Muzeum nie będzie stosowało wobec Pana/Pani zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


2. Obowiązek informacyjny dla przedsiębiorców.

Obowiązek informacyjny

[dla przedsiębiorców]

 

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK z siedzibą w Krakowie informuje, że:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK , 30-702 Kraków ul. Lipowa 4; samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 31; NIP 675-142-70-73, REGON 121135203, office@mocak.pl , tel. 12 263 40 03, zwanym dalej Muzeum

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Muzeum można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@mocak.pl .

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania danych:

 

Pani/Pana dane osobowe, uzyskane przy przygotowaniu do zawarcia umowy, jej zawieraniu oraz
w trakcie realizacji, wykorzystujemy lub możemy wykorzystać w następujących celach:

 1. Zawarcia i wykonania zapisów umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO) – zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 2. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Muzeum (art. 6 ust 1 lit. c RODO) w zakresie ewidencjonowania nabytków pozyskiwanych do zbiorów Muzeum, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach oraz przepisami wykonawczymi.
 3. Korzystania z posiadanych majątkowych praw autorskich i/lub licencji do obiektów będących przedmiotem zawieranej umowy (art. 6 ust 1 lit. b, c RODO), w sposób określony ustawą z dnia
  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Muzeum (art. 6 ust 1 lit. c RODO) w zakresie prowadzenia czynności księgowych z tytułu zawartej umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa.
 5. Dokumentowania działalności Muzeum (art. 6 ust 1 lit. c, e RODO) zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Muzeum (art. 6 ust 1 lit. c RODO) w zakresie gospodarowania środkami publicznymi, w tym dochodzenie roszczeń, zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 1. Wypełnienia życzenia osoby, której dane dotyczą, poprzez upublicznienie jej danych osobowych
  w kontekście prezentacji posiadanych praw autorskich – w sposób i w zakresie określonym
  w umowie zawartej między ww. osobą a Muzeum.
 1. Wypełnienia życzenia osoby, której dane dotyczą, w zakresie umożliwiającym kontaktowanie się z tą osobą osób zainteresowanych skorzystaniem z przysługujących jej praw autorskich/licencji.

 

 

Zakres przetwarzanych danych

Z tytułu podanych wyżej celów, przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres miejsca prowadzonej działalności, numer PESEL, NIP, dane do kontaktu: adres e-mail, numer telefonu.

W przypadku zawarcia umowy przetwarzane będą również: numer rachunku i nazwa banku oraz adres zamieszkania.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być podmioty:

1) serwisujące urządzenia Muzeum za pośrednictwem, których przetwarzane są dane osobowe;

2) dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych, których Administratorem jest Muzeum;

3) podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia po zakończonym okresie przechowywania;

4) świadczące na rzecz Muzeum usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panem/Panią umowy – jeżeli zawarta umowa wymaga ich udziału (np. firmy kurierskie za pośrednictwem, których może być prowadzona korespondencja);

5) prowadzące działalność płatniczą np. banki – w związku z dokonywanymi z tytułu zawartej umowy płatnościami,

6) świadczące usługi doradczo-kontrolne na zlecenie Muzeum (np. firmy audytorskie, certyfikujące), a także usługi prawne, windykacyjne i podatkowe.

7) Osoby, którym Muzeum udostępniło dane osobowe w związku z Pana/Pani żądaniem.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy a następnie do momentu wygaśnięcia prawa do roszczeń, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych.

 

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo do:

 • sprostowania (poprawienie) danych;
 • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
 • ograniczenia przetwarzania (wstrzymania wykonywania operacji na danych, w tym ich nieusuwalnie – zgodnie ze złożonym wnioskiem);
 • dostępu do danych (w tym wystąpienia o kopię danych);
 • przeniesienia danych do innego administratora danych (w zakresie i z wyłączeniami określonymi w art. 20 RODO);
 • cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

 

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: iod@mocak.pl pisemnie na adres siedziby Muzeum lub osobiście w siedzibie Muzeum.

Przed realizacją Państwa uprawnień Muzeum musi potwierdzić Państwa tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Muzeum narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest obowiązkowe - ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy i jej realizacji.

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Muzeum nie będzie stosowało wobec Pana/Pani zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


3. Obowiązek informacyjny dla osób prawnych.

Obowiązek informacyjny

[dla osób prawnych]

 

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK z siedzibą w Krakowie informuje, że:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK , 30-702 Kraków ul. Lipowa 4; samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 31; NIP 675-142-70-73, REGON 121135203, office@mocak.pl , tel. 12 263 40 03, zwanym dalej Muzeum

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Muzeum można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@mocak.pl .

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania danych:

 

Pani/Pana dane osobowe, uzyskane przy przygotowaniu do zawarcia umowy, jej zawieraniu oraz
w trakcie realizacji, wykorzystujemy lub możemy wykorzystać w następujących celach:

 1. Zawarcia i wykonania zapisów umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO) – zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 2. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Muzeum (art. 6 ust 1 lit. c RODO) w zakresie ewidencjonowania nabytków pozyskiwanych do zbiorów Muzeum, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach oraz przepisami wykonawczymi.
 3. Korzystania z posiadanych majątkowych praw autorskich i/lub licencji do obiektów będących przedmiotem zawieranej umowy (art. 6 ust 1 lit. b, c RODO), w sposób określony ustawą z dnia
  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Dokumentowania działalności Muzeum (art. 6 ust 1 lit. c, e RODO) zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 5. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Muzeum (art. 6 ust 1 lit. c RODO) w zakresie gospodarowania środkami publicznymi, w tym dochodzenie roszczeń, zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 6. Wypełnienia życzenia osoby, której dane dotyczą, poprzez upublicznienie jej danych osobowych
  w kontekście prezentacji posiadanych praw autorskich – w sposób i w zakresie określonym
  w umowie zawartej między ww. osobą a Muzeum.
 7. Wypełnienia życzenia osoby, której dane dotyczą, w zakresie umożliwiającym kontaktowanie się z tą osobą osób zainteresowanych skorzystaniem z przysługujących jej praw autorskich/licencji.

 

 

Zakres przetwarzanych danych

Z tytułu podanych wyżej celów, przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, dane do kontaktu: adres e-mail, numer telefonu.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być podmioty:

1) serwisujące urządzenia Muzeum za pośrednictwem, których przetwarzane są dane osobowe;

2) dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych, których Administratorem jest Muzeum;

3) podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia po zakończonym okresie przechowywania;

4) świadczące na rzecz Muzeum usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panem/Panią umowy – jeżeli zawarta umowa wymaga ich udziału (np. firmy kurierskie za pośrednictwem, których może być prowadzona korespondencja);

5) świadczące usługi doradczo-kontrolne na zlecenie Muzeum (np. firmy audytorskie, certyfikujące), a także usługi prawne, windykacyjne i podatkowe.

6) Osoby, którym Muzeum udostępniło dane osobowe w związku z Pana/Pani żądaniem.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy a następnie do momentu wygaśnięcia prawa do roszczeń, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

 

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo do:

 • sprostowania (poprawienie) danych;
 • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
 • ograniczenia przetwarzania (wstrzymania wykonywania operacji na danych, w tym ich nieusuwanie – zgodnie ze złożonym wnioskiem);
 • dostępu do danych (w tym wystąpienia o kopię danych);
 • przeniesienia danych do innego administratora danych (w zakresie i z wyłączeniami określonymi w art. 20 RODO);
 • cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

 

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: iod@mocak.pl pisemnie na adres siedziby Muzeum lub osobiście w siedzibie Muzeum.

Przed realizacją Państwa uprawnień Muzeum musi potwierdzić Państwa tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Muzeum narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest obowiązkowe - ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy i jej realizacji.

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Muzeum nie będzie stosowało wobec Pana/Pani zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


4. Obowiązek informacyjny dla osób fizycznych - komunikacja.

Obowiązek informacyjny

[dla osób fizycznych (email)]

 

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK z siedzibą w Krakowie informuje, że:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK , 30-702 Kraków ul. Lipowa 4; samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 31; NIP 675-142-70-73, REGON 121135203, office@mocak.pl , tel. 12 263 40 03, zwanym dalej Muzeum

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Muzeum można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@mocak.pl .

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania danych:

 

Pani/Pana dane osobowe, uzyskane w wyniku prowadzonej korespondencji lub w związku z przekazaną nam wizytówką, wykorzystujemy lub możemy wykorzystać w następujących celach:

 1. Dokumentowania działalności Muzeum (art. 6 ust 1 lit. c, e RODO) zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. Wypełnienia życzenia osoby, której dane dotyczą, w tym obsługi zgłoszenia kierowanego do Muzeum w zakresie umożliwiającym kontaktowanie się z tą osobą (art. 6 ust 1 lit. b RODO).
 3. W przypadku zgłoszenia lub wizytówki przekazanej w związku z oczekiwaniem włączenia osoby do zbioru marketingowego Muzeum: wysłania komunikatu włączenia osoby do usługi Newsletter na warunkach zawartych w regulaminie tej usługi.

 

Zakres przetwarzanych danych

Z tytułu podanych wyżej celów, przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, dane do kontaktu: adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku przygotowania do zawarcia umowy, również adres do korespondencji.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być podmioty:

1) serwisujące urządzenia Muzeum za pośrednictwem, których przetwarzane są dane osobowe;

2) dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych, których Administratorem jest Muzeum;

3) podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia po zakończonym okresie przechowywania;

4) świadczące usługi doradczo-kontrolne na zlecenie Muzeum (np. firmy audytorskie, certyfikujące), a także usługi prawne.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwających wzajemnych relacji określonych w celach przetwarzania danych, a następnie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

 

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo do:

 • sprostowania (poprawienie) danych;
 • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
 • ograniczenia przetwarzania (wstrzymania wykonywania operacji na danych, w tym ich nieusuwanie – zgodnie ze złożonym wnioskiem);
 • dostępu do danych (w tym wystąpienia do kopii danych);
 • przeniesienia danych do innego administratora danych (w zakresie i z wyłączeniami określonymi w art. 20 RODO);

 

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: iod@mocak.pl , pisemnie na adres siedziby Muzeum lub osobiście w siedzibie Muzeum.

Przed realizacją Państwa uprawnień Muzeum musi potwierdzić Państwa tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Muzeum narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z przygotowaniem do zawarcia umowy, w tym do włączenia do zbioru osób korzystających z usługi Newsletter na warunkach regulaminu tej usługi. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożnością prowadzenia działań przygotowania do zawarcia i docelowego zawarcia umowy.

W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie skutkuje żadnymi następstwami, za wyjątkiem braku możliwości łącznego odniesienia się do zdarzeń (np. wiadomości e`mail) kierowanych od osoby rezygnującej z podania danych ją identyfikujących.

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Muzeum nie będzie stosowało wobec Pana/Pani zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


5. Obowiązek informacyjny dla uczestników projekcji kinowej.

Administrator danych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO[1])

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  – dalej: RODO.

MOCAK, czyli Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK , 30-702 Kraków ul. Lipowa 4; samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 31; NIP 675-142-70-73, REGON 121135203, office@mocak.pl, tel. 12 263 40 03 jest Administratorem Twoich danych, (tzn. przetwarza dane w sposób ustalony dla samodzielnie zidentyfikowanych celów prowadzonej działalności).

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Możesz się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych; W tym celu skorzystaj z: adresu email: iod@mocak.pl, lub przesyłki tradycyjnej kierowanej na nasz adres wskazany wyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”; Możesz też spotkać się z naszym Inspektorem bezpośrednio w naszej siedzibie przy ul. Lipowej 4 w Krakowie (zalecamy wcześniejsze umówienie wizyty).

Cele przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne przetwarzania, oraz okres przechowywania

Lp.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowywania

1.

Zakup biletu drogą elektroniczną i/lub wystawienia faktury:

Naliczanie i rozliczenie płatności, wystawianie faktury,  prowadzenie ksiąg rachunkowych, oraz wyjaśnianie sporów i dochodzenie roszczeń między stronami.

RODO {art. 6 ust. 1 lit. c}:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny: W zakresie zawarcia i wykonania umowy usługi przez MOCAK względem Klienta.
 • art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 • Prawnie uzasadniony interes administratora (ochrona dóbr własnych: materialnych i niematerialnych).

5 lat, licząc od początku roku następującego po zatwierdzeniu sprawozdania.

W przypadku sporu/roszczenia: do czasu wygaśnięcia.


 

 

 

Odbiorcy (kategorie odbiorców) danych osobowych

Jeżeli będziesz korzystał(a) z płatności elektronicznych: Twoje dane będziemy udostępniać Integratorowi Płatności (dane firmy pod adresem: https://www.przelewy24.pl/o-nas ).

Twoje dane będziemy również przekazywać: Podmiotom serwisującym nasze urządzenia diagnostyczne; Podmiotom dostarczającym i utrzymującym oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych; Podmiotom, którym przekazujemy dokumentację dla celów niszczenia po zakończonym okresie przechowywania; Świadczącym nam usługi kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym i doradczym; Firmom kurierskim i pocztowym za pośrednictwem, których prowadzimy korespondencję z Tobą lub w Twojej sprawie; Firmom, które świadczą nam usługi konsultacyjne oraz w inny sposób wspierają w świadczonych przez nas usługach.

W przypadku zdarzeń nagłych, mających miejsce podczas projekcji kinowej, dane mogą być udostępnione również do Centrum Powiadamiania Ratunkowego  (numer 112).

Powyższe dane będziemy potencjalnie musieli udostępnić również podmiotom państwowym w ramach zadań im  powierzonych (np.: US, sądom, prokuraturze, GIS).

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich oraz podejmowanie zautomatyzowanych decyzji

Za wyjątkiem szczególnych sytuacji przewidzianych w art. 49 pkt 1 lit. a-f RODO, Twoje dane nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Informujemy również, że nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania dla przetwarzanych danych osobowych.

Prawa osoby której dane dotyczą

Posiadasz prawo:

1.  dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji o przetwarzaniu w zakresie wskazanym
w art. 15 RODO,

2.  sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (vide art. 16 RODO),

3.  sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych (vide art. 21 RODO) gromadzonych z tytułu: {a} zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, lub  {b} prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Nie przysługuje Ci:

 1. prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO) – z racji na wyłączenie wynikające z art. 17 ust. 3 lit. c RODO, oraz braku przesłanek wynikających z art. 17 ust. 1 RODO do usunięcia danych ze zbiorów ww. zbiorów, oraz dokumentacji operacji finansowych (szczególnie: przetwarzanie danych w ww. zbiorach jest niezbędne i wynika z przepisów prawa, a zastosowanie prawa do bycia zapomnianym utrudniło by realizację celów przetwarzania),
 2. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – z racji na brak przesłanek wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO do ograniczenia przetwarzania dla zbiorów przetwarzanych z tytułu przepisu prawa (dokumentacja księgowa – w przypadku zakupów drogą elektroniczną) oraz wynikająca z tego tytułu niezbędność przetwarzania połączone z utrudnieniem realizacji celów przy ograniczeniu przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych osobowych (vide art. 20 RODO) oraz sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych (vide art. 21 RODO)
  – z racji na brak przesłanek wskazanych w tych artykułach do ograniczenia przetwarzania dla zbiorów przetwarzanych z tytułu przepisu prawa (dokumentacja księgowa – w przypadku zakupów drogą elektroniczną) oraz wynikającej z tego tytułu niezbędności przetwarzania połączonej z utrudnieniem realizacji celów przy ograniczeniu przetwarzania.

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: iod@mocak.pl.

Żądanie można również przesłać listownie na adres: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK , 30-702 Kraków ul. Lipowa 4, lub złożyć osobiście w naszej siedzibie. Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli potwierdzić Twoją tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez MOCAK Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Niezbędność podania nam danych

Jeżeli chcesz korzystać z elektronicznej formy płatności za świadczone przez nas usługi konieczne jest przekazanie nam, Integratorowi Płatności oraz bankom uczestniczącym w transakcji danych transakcyjnych (Twój numer rachunku bankowego i karty płatniczej, nazwa i adres płatnika) oraz adresu email.

Jeżeli nie zdecydujesz się przekazać nam tych danych, będzie to równoznaczne z brakiem możliwości skorzystania przez Ciebie z usług płatności elektronicznej, a w konsekwencji zakupu biletu drogą elektroniczną.


6. GDPR

 

GDPR Obligation to Provide Information Natural Persons

 

In relation to the provisions of Article 13 (1) and (2) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) hereinafter referred to as ‘GDPR’, MOCAK the Museum of Contemporary Art in Krakow with its registered office in Krakow informs that:

Personal Data Controller

The controller of your personal data is MOCAK the Museum of Contemporary Art in Krakow, 30-702 Krakow Lipowa Street 4; a local government cultural institution entered in the Register of Institutions of Culture kept by the Municipality of Krakow under number 31; NIP 675-142-70-73, REGON 121135203, office@mocak.pl, tel. 12 263 40 03, hereinafter referred to as the Museum.

Data Protection Officer

In all matters related to the processing of personal data by the Museum, contact the appointed the data protection officer appointed by MOCAK: iod@mocak.pl

 

Purpose of the processing of personal data and legal basis of the processing

Your personal data obtained in as a result of you entering into correspondence with MOCAK or due to you letting us have your business card we use or may use it for the following purposes:

 1. Documentation of the Museum’s activity (art. 6 paragraph 1 point b of the GDPR) in accordance with the requirements of the Act of 14 July 1983 on national archives and archival resources.
 2. Compliance with the wishes of the data subject, including the handling of the application sent to the Museum to the extent enabling contact with this person (Article 6(1)(b) of the GDPR).

in the case of notification or business card provided in connection with the expectation of inclusion of the person in the Museum's marketing pool: sending out to the person notification of their inclusion in the Newsletter service under the terms and conditions contained in the terms of provision of this service.

 

Scope of Data Processed

In respect of the above mentioned purposes, we process your personal data in the following scope: name and surname, your contact data including your e-mail address and telephone number and in the case of entering into a contract also correspondence address.

 

Data Recipients

The recipients of your personal data are or may be entities:

1) servicing the Museum’s equipment involved in the processing of personal data;

2) providing and maintaining software used for the processing of personal data, the data controller of which is the Museum;

3) entities to which documentation is transferred for destruction purposes after the end of the storage period;

4) providing advisory and control services commissioned by the Museum (e.g. audit and certification companies), as well as legal services.

 

Period during which the data will be kept for processing

Your personal data will be processed during the period of mutual relations specified for the purposes of data processing, and subsequently for the period necessary for the Museum to comply with its legal obligations resulting from the archive and office regulations.

Your personal data will be kept for the purposes of processing for the duration of the contract and then until the expiration of the rights to claim, and after the expiry of the said rights for the period necessary for the Museum to comply with its legal obligations resulting from administrative and data storage regulations.

 

Implementation of the rights of the data subject

You have the right to:

 • rectification (correction) of data;
 • erasure of data processed without justification;
 • limitations of processing (suspension of operations on data, including their erasure – following the data subject submitting application to that effect);
 • access your data (including copy of your data);
 • transfer your data to another data controller (in the scope and with exclusions specified in Article 20 of the GDPR);
 • withdraw consent to the processing of your data at any time without this affecting compliance with the data controller’s right to process your data which will have been carried out on the basis of your consent given before its withdrawal.

 

In order to exercise the rights referred to above, a request should be sent to the e-mail address: iod@mocak.pl, in writing to the address of the Museum or in person at the Museum’s main office.

Before exercising your rights, the Museum must confirm your identity in a manner compatible with any individual request.

If you believe that the processing of your personal data by the Museum violates the provisions of the GDPR, you have the right to lodge a complaint with the President of the Office for the Protection of Personal Data, ul. Stawki 2 00-193 Warsaw.

Your personal data will not be transferred to countries outside the European Economic Area and will not be transferred to international organisations.

 

Information on the data requirement

Providing data is obligatory and necessary for the purposes of entering into a contract, also such as including the data subject in the Newsletter service under the terms and conditions contained in the terms of provision of this service. Failure to provide personal data will result in the impossibility of concluding a contract and its execution.

In other cases, providing personal data is voluntary and has no consequences other than the impossibility of including a person who declines to provide their identification personal data in dealing with events (such as responding to e-mails).

 

Automated decisions

The Museum will not apply automated decision making to your data, including profiling.