OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Wydawnicza działalność naukowa

Wydawnicza działalność naukowa

17 grudnia 2019 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Znalazł się wśród nich MOCAK.

https://www.gov.pl/attachment/fc03856d-fcfc-499c-907b-2a82e2ed56e1

Autorzy monografii naukowych opublikowanych przez MOCAK po 2018 roku otrzymują 80 punktów do swojego dorobku naukowego lub odpowiednią część tej puli punktowej w przypadku publikacji zbiorowych.

 


Procedura wydawnicza

 

 • Komitet Redakcyjny, w którego skład wchodzą dyrektor MOCAK-u i w zależności od charakteru publikacji kierownik Działu Sztuki lub Działu Wiedzy o Sztuce, decyduje o zaproszeniu i zleceniu napisania tekstów autorom oraz ewentualnie o wyborze redaktora naukowego publikacji zbiorowej. Osoby piszące otrzymują obowiązujące wskazówki dla autorów.
 • Z autorami tekstów i redaktorem naukowym podpisywane są umowy, uwzględniające wymogi obowiązujących zasad etyki publikacyjnej oraz odpowiednie wynagrodzenie i wszystkie kwestie prawnoautorskie.
 • Komitet Redakcyjny wstępnie ocenia dostarczone teksty, a także przesłane teksty niezamówione.
 • Zaakceptowane przez Komitet Redakcyjny (lub redaktora naukowego, jeśli taki został powołany) teksty są kierowane do recenzji (zgodnie z obowiązującą procedurą recenzowania).
 • Teksty nieodrzucone przez recenzentów są przekazywane do opracowania językowego. Z autorami nieodrzuconych tekstów niezamówionych podpisywane są umowy wydawnicze.
 • Zredagowane językowo i merytorycznie teksty przekazywane są do autoryzacji wraz z uwagami recenzentów.
 • W zależności od potrzeb zlecane są przekłady tekstów u renomowanych tłumaczy.
 • Tłumacze autoryzują redakcję przekładów.
 • Autorzy, jeśli pozwalają im na to kompetencje językowe, mogą odnieść się do przekładów swoich tekstów.
 • Publikacja podlega opracowaniu graficznemu i korektom.
 • Autorzy mają możliwość autoryzowania składu swoich tekstów.
 • Po akceptacji redaktorów, grafików i osób merytorycznie związanych z publikacją w MOCAK-u następuje publikacja w druku lub inna forma upublicznienia.
 • We współpracy z Działem Promocji MOCAK-u powstaje i jest realizowana strategia promocyjna.


Procedura recenzowania

1. Dostarczone teksty są wstępnie oceniane przez Komitet Redakcyjny, w którego skład wchodzą dyrektor MOCAK-u i w zależności od charakteru publikacji kierownik Działu Sztuki lub Działu Wiedzy o Sztuce.
2. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, specjalistów z danej dyscypliny naukowej. Wyboru recenzentów dokonuje Wydawnictwo.
3. Z recenzentami podpisywane są umowy, wprowadzające, jako jedne z wymogów, wysoki standard rzetelności oraz deklarację o braku konfliktu interesów. Termin wykonania recenzji oraz wysokość wynagrodzenia ustalane są z recenzentem i odpowiadają objętości recenzowanego materiału.
4. Recenzja uwzględnia odpowiedni formularz (zamieszczony poniżej). Recenzenci są proszeni również o naniesienie uwag szczegółowych w przedłożonym im tekście oraz o przygotowanie dodatkowych uwag i sugestii dla Autora.
5. Nazwiska recenzentów są zamieszczane na stronie redakcyjnej książki.

Zasady etyki wydawniczej odnoszące się do publikacji MOCAK-u

Poniższe zasady etyki wydawniczej są obowiązujące dla wszystkich stron zaangażowanych w procedurę wydawniczą (autorzy, redaktorzy, recenzenci, Komitet Redakcyjny i Dział Wydawniczy MOCAK-u). Reguły te są zgodne z kodeksem postępowania i wytycznymi najlepszych praktyk dla redaktorów opracowanymi przez Committee on Publication Ethics (COPE).

I. Zasady obowiązujące autorów publikacji i redaktorów prac zbiorowych
1) autor, prezentując wyniki oryginalnych badań, powinien przedstawić dokładny i rzetelny opis wykonanej pracy, a także obiektywne omówienie jej znaczenia i wkładu w rozwój właściwej dyscypliny naukowej;
2) nieprawdziwe twierdzenia, fałszowanie wyników badań, manipulacja danymi uznawane są za nieetyczne i nie są akceptowane;
3) autor potwierdza, że napisał całkowicie oryginalne dzieło. Jeśli autor wykorzystał fragment dzieła opracowanego przez innych autorów, fragment taki musi być opatrzony przypisem;
4) autor nie powinien publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednej publikacji (czasopiśmie, monografii lub pracy zbiorowej). Równoległe przesłanie tego samego tekstu do więcej niż jednego wydawcy stanowi nieetyczne zachowanie wydawnicze i nie jest akceptowane;
5) autor powinien unikać takich praktyk jak plagiat, autoplagiat, ghostwriting (publikowanie tekstów naukowych pod nie swoim nazwiskiem), autorstwo widmo (pominięcie w wykazie autorów osób, które przyczyniły się do stworzenia dzieła), autorstwo gościnne lub grzecznościowe (przypisanie autorstwa osobom, które nie przyczyniły się do stworzenia dzieła);
6) autor powinien ujawnić w tekście wszystkie źródła wsparcia finansowego badań, których wyniki zamierza opublikować;
7) jeżeli autor odkryje znaczący błąd lub nieścisłość w swoich opublikowanych pracach, jego obowiązkiem jest niezwłoczne powiadomienie wydawcy o tym fakcie w celu wycofania publikacji lub opublikowania odpowiedniej erraty.

II. Zasady obowiązujące recenzentów
1) recenzje pomagają wydawcy w podejmowaniu decyzji redakcyjnych, a przez komunikację za pośrednictwem Działu Wydawniczego MOCAK-u mogą również pomóc autorowi w ulepszeniu tekstu;
2) zgodnie z przyjętą procedurą recenzji double-blind autor i recenzenci nie znają swych tożsamości;
3) wszystkie otrzymane do recenzji teksty należy traktować jako dokumenty poufne. Recenzent nie może pokazywać i omawiać tekstu z innymi osobami bez zgody wydawcy. Wyniki badań, dane, opinie, materiały zawarte w tekście przekazanym do recenzji nie mogą być wykorzystane przez recenzenta w jego własnych badaniach do czasu publikacji tekstu;
4) recenzje powinny być przygotowane w sposób obiektywny. Osobista krytyka autora jest niedopuszczalna. Recenzent powinien wyrażać swoje opinie w sposób zrozumiały, stosując odpowiednią argumentację;
5) recenzent informuje wydawcę o podejrzeniu dokonania plagiatu lub autoplagiatu przez autora recenzowanego tekstu, wskazując fragmenty tekstu budzące wątpliwość.

III. Zasady obowiązujące Komitet Redakcyjny i Dział Wydawniczy MOCAK-u
1) dostarczane teksty są oceniane pod kątem ich zawartości intelektualnej bez względu na płeć, rasę, narodowość, pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, przekonania filozoficzne i polityczne autora;
2) Komitet Redakcyjny i personel redakcyjny nie mogą udostępniać żadnych informacji na temat dostarczonego tekstu innym osobom niż jego autor, recenzenci i inni pracujący przy powstawaniu publikacji;
3) nieopublikowane dane zawarte w dostarczonych tekstach nie mogą być wykorzystane przez wydawcę bez pisemnej zgody autora;
4) w przypadku udowodnienia przekroczenia zasad etyki zawartych w niniejszym dokumencie podejmowane są bezzwłoczne kroki w celu wyjaśnienia sytuacji i wprowadzenie zmian w publikacji (między innymi bezzwłoczna publikacja erraty lub wycofanie publikacji).

Aktualizacja: sierpień 2019